REGULAMIN

„BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY
ŚRODA WIELKOPOLSKA”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin „Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Wielkopolska” zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady funkcjonowania programu dotyczącego wyboru i realizacji zadań zgłaszanych do Budżetu Gminy Środa Wielkopolska przez mieszkańców.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Budżecie Obywatelskim – rozumie się przez to kwotę przeznaczoną na realizację zadań wybranych poprzez głosowanie Mieszkańców podczas Średzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019;

b. Mieszkańcach – rozumie się przez to osoby zameldowane na terenie Gminy Środa Wielkopolska;

c. Wniosku – rozumie się przez to propozycję zadania budżetowego, złożoną w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Wielkopolska, zwanego także projektem;

d. Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę, która złożyła podpis pod złożonym wnioskiem do Budżetu;

e. Urzędzie Miejskim – rozumie się przez to Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej;

f. Wydziale – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej;

g. Lokalu Wyborczym – rozumie się przez to Wydział Spraw Obywatelskich w Ratuszu, Plac Zamkowy 1, 63-000 Środa Wielkopolska. Jest on obsługiwany przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich;

h. Zespole Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Wyborczej – rozumie się przez to wybrane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska osoby odpowiedzialne za prawidłową organizację, przebieg oraz wybór zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim.

i. Stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową Budżetu Obywatelskiego: http://www.sredzkibudzetobywatelski.pl/.

3. Budżet Obywatelski to mechanizm partycypacyjny, którego celem jest realizacja projektów zgłoszonych przez uprawnionych Mieszkańców w ramach własnej inicjatywy, które otrzymały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną oraz prawną, a następnie zostały wybrane do realizacji w drodze głosowania przez Mieszkańców.

4. Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego 2019 wynosi 500 000,00 złotych. Rozłożona jest ona na dwie kategorie: Miasto oraz Wieś w stosunku 80%-20%.

a) By uniknąć sytuacji, w której wygra jeden duży projekt, natomiast pozostałe pomysły mimo wielu głosów nie będą możliwe do zrealizowania, zgłaszane projekty muszą mieścić się w przedziale 50 000,00-100 000,00 złotych.

b) By wyrównać szanse mniej zaludnionych wsi, kategoria Wieś podzielona została na trzy grupy: mała – do 150 osób – przeznaczona kwota – 20 000,00 złotych, średnia – od 151 do 250 osób – przeznaczona kwota – 30 000,00 złotych, oraz duża – powyżej 251 osób – przeznaczona kwota – 50 000,00 złotych. Wnioskodawcy mogą występować o wyższe kwoty (nie przekraczające 50 000,00 złotych), jednak wiązać się to będzie z przydzieleniem ich do grupy zawierającej bardziej zaludnione sołectwa. Zapis nie działa w drugą stronę. Podział na grupy stanowi Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.

5. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie spraw, które są w kompetencjach Gminy Środa Wielkopolska oraz są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

6.W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy Środa Wielkopolska.

7.Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter inwestycyjny, remontowy oraz społeczny np. kulturalny czy sportowy.

8.Zgłaszający projekt zobowiązany jest do podania szczegółowej kalkulacji zadania w formularzu zgłoszeniowym do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Kalkulacja powinna uwzględniać:

a. aktualne ceny wskazanych elementów niezbędnych do realizacji zadania,

b. koszty merytoryczne realizacji zadania,

c. koszty obsługi realizacji zadania,

d.pozostałe dodatkowe ponoszone koszty z tytułu realizacji zadania.

9. Uprawnionymi do składania wniosków oraz głosowania na wybrane projekty w Budżecie Obywatelskim są zameldowani mieszkańcy Gminy Środa Wielkopolska, którzy ukończyli 16 rok życia. W przypadku niepełnoletności wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, stanowiąca Załącznik nr 3 do Regulaminu.

10. W procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest akcja informacyjna i promocyjna, mająca na celu szczegółowe informowanie mieszkańców o przebiegu i wynikach jego realizacji.

11. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, zebranych podczas realizacji Budżetu Obywatelskiego, zarówno od osób zgłaszających wnioski, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu, jest Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego. By złożyć wniosek konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu. Dane Wnioskodawców w postaci imienia i nazwiska użyte zostaną do ogłaszania i promocji wniosków, natomiast adres, e-mail oraz numer telefonu pozostaną przetworzone przez Zespół Budżetu Obywatelskiego przy sprawdzeniu wniosku oraz wykorzystane przy ew. wezwaniu do uzupełnienia bądź wyjaśnienia.

§ 2

Zgłaszanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

1. Zgłaszanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu wniosku. Formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dokumentem.

2. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim, zawierać dane w zaznaczonych rubrykach oraz kończyć się podpisem Wnioskodawcy.

3. Zgłoszony projekt musi zawierać szczegółową kalkulację kosztów podanych w § 1 pkt 8.

4. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów w ramach Średzkiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy z nich wymaga złożenia oddzielnego wniosku.

5. Formularz jest dostępny na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski, na Stronie internetowej oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta i Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

6. Wypełnione formularze wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać od dnia 6 sierpnia 2018 roku do dnia 6 września 2018 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w zaklejonej kopercie z napisem „Budżet Obywatelski 2019” oraz danymi Wnioskodawcy, w sposób:

a. listowny, pod adres: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Na kopercie muszą znajdować się dane Wnioskodawcy oraz napis „Budżet Obywatelski 2019”;

b. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta bądź Sekretariacie Urzędu Miejskiego.

7. Za termin złożenia wniosków przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyznaczonym terminie, podanym w § 2 pkt 6, zostaną odrzucone.

8. Zaproponowane w formularzu zgłoszeniowym sprzęt oraz materiały niezbędne do realizacji projektu powinny zawierać certyfikaty jakości oraz stosowne atesty.

§ 3

Ocena formalno-merytoryczna oraz prawna zgłoszonych projektów
do Budżetu Obywatelskiego

1. W celu oceny formalno-merytorycznej wniosków składanych przez mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska w ramach Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska powołuje Zarządzeniem Zespół Budżetu Obywatelskiego.

2.Weryfikacja zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzona pod względem:

a. formalnym,

b. zgodności z zakresem zadań własnych gminy,

c.możliwości realizacji projektu,

d. kosztów rzeczywistych,

e. stanu własności nieruchomości/miejsca,

f. możliwości realizacji projektu w roku budżetowym.

3. Odrzuceniu przy weryfikacji formalno-merytorycznej oraz prawnej podlegają projekty:

a.zgłoszone po terminie składania ofert, o którym mowa w § 2 pkt 6 i 7,

b. których przedstawiony koszt na realizację zadania przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, o których mowa w §1 pkt 4,

c. które po realizacji, decyzją Zespołu Budżetu Obywatelskiego, generowałyby koszty niewspółmierne wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

d. które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego oraz zaplanowanymi przedsięwzięciami,

e. które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich oraz prawa własności,

f. które nie spełniają pozostałych wymogów niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa, zasad i norm etycznych.

4. Zespół Budżetu Obywatelskiego zapoznaje się z wnioskami, a następnie przekazuje je merytorycznym Wydziałom. Po zapoznaniu się i złożeniu uwag wnioski zostają zwrócone Zespołowi Budżetu Obywatelskiego

5. W razie stwierdzenia, że formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 2 pkt 5 Regulaminu jest niekompletny, przedstawiciel Zespołu Budżetu Obywatelskiego wzywa telefonicznie Wnioskodawcę do pisemnego uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o określone informacje, wyznaczając na to dodatkowy termin, nie dłuższy niż do 21 września 2018 roku. Za dochowanie terminu uznaje się datę wpływu uzupełnienia do Urzędu Miejskiego lub naniesienia zmiany na wniosku. W przypadku braku uzupełnienia informacji w wyznaczonym terminie, bądź nieudanych próbach skontaktowania, wniosek ulega odrzuceniu.

6. W razie stwierdzenia, iż projekt nie spełnia któregokolwiek z wymogów w zakresie weryfikacji zgłoszonych projektów według kryteriów określonych w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu podlega on odrzuceniu.

7. Zespół Budżetu Obywatelskiego wraz z radcą prawnym dokonują weryfikacji formalno-merytorycznej oraz prawnej zgłoszonych projektów do dnia 21 września 2018 roku.

8. Wszystkie projekty zatwierdzone do głosowania oraz odrzucone – z podaniem uzasadnienia, zostają udostępnione na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej.

9. Zaakceptowane projekty otrzymują ostateczny numer zgodny z kolejnością ich złożenia oraz umieszczane są na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na Stronie internetowej. W przypadku tej samej daty złożenia rozpatruje się kolejność alfabetyczną wg nazwiska.

10. Wraz z ogłoszeniem projektów mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania w terminie do 7 października 2018 roku – daty zakończenia głosowania.

§ 4

Wybór projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

1. Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniach 4 października 2018 roku – 7 października 2018 roku w godzinach 7:00-18:00 każdego dnia. By oddać głos należy do godziny 18:00 znaleźć się w lokalu wyborczym i niezwłocznie przystąpić do głosowania.

2. Głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu karty do głosowania wydawanej w lokalu wyborczym po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Karta do głosowania jest arkuszem papieru formatu A3, opatrzonym logotypem Budżetu Obywatelskiego, pieczęcią Urzędu Miejskiego, nagłówkiem informującym o zasadach głosowania oraz podziałem na dwie kategorie: „Miasto” i „Wieś”. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 5 Regulaminu. Dane głosujących, w postaci imienia, nazwiska, nr. PESEL oraz adresu przetworzone zostaną jedynie w celu ustalenia tożsamości osoby oraz sprawdzenia, czy jest zameldowana na terenie Gminy Środa Wielkopolska. Podpisanie karty głosowania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetworzenie danych osobowych w ww. zakresie.

3. Głosować można na jeden projekt w każdej z kategorii. Należy zatem oddać 1 głos w kategorii „Miasto” lub/i 1 głos w kategorii „Wieś”.

4. W głosowaniu można wziąć udział tylko raz.

5. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie wybrano więcej niż po jednym projekcie w każdej z kategorii.

6. Otwarcia urny, do której wrzucane będą karty do głosowania, dokona Zespół Budżetu Obywatelskiego, który następnie przeliczy głosy.

7. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez witrynę Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz Stronę internetową. Zespół Budżetu Obywatelskiego ma 7 dni na opublikowanie wyników od chwili zakończenia głosowania.

8. Zespół Budżetu Obywatelskiego tworzy listę rankingową projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji zostaną przeznaczone projekty z największą liczbą głosów, a w przypadku niewystarczającej dostępnej kwoty dla kolejnego projektu, projekty mieszczące się w pozostałej dostępnej kwocie.

§ 5

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego obejmuje następujący harmonogram prac:

a. Składanie projektów: 6 sierpnia 2018 roku – 6 września 2018 roku.

b. Ocena formalno-merytoryczna oraz prawna złożonych projektów, a także wezwanie do uzupełnienia braków: 7 września 2018 roku – 21 września 2018 roku.

c. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów: 24 września 2018 roku.

d. Promocja zakwalifikowanych projektów: 24 września 2018 roku – 7 października 2018 roku.

e. Głosowanie przez mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska: 4 października 2018 roku – 7 października 2018 roku w godzinach 7:00-18:00 w Wydziale Spraw Obywatelskich (Ratusz).

f. Ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 14 października 2018 roku.

§6

Dodatkowe procedury dotyczące realizacji

Budżetu Obywatelskiego

1. W przypadku gdy wartość wybranych projektów, które uzyskały największą liczbę głosów, będzie mniejsza niż wcześniej zakładano, pozostałe środki zostaną wydatkowane na inne koszty, niezbędne do realizacji poszczególnych projektów.

2. Powstałe projekty należy oznaczyć tabliczką informującą, zawierającą: nazwę, opis oraz kwotę projektu i logotyp Budżetu Obywatelskiego.

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Wielkopolska 2019 ikona pdf            
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek
ikona pdf ikona word2010
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
ikona pdf
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Zgoda opiekuna prawnego
ikona pdf
Załącznik nr 4 do Regulaminu - Podział sołectw na grupy
ikona pdf