Wyniki Średzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Po 4 dniach głosowania, Zespół Budżetu zebrał się przy podliczeniu głosów. Poniżej zamieszczamy wyniki (prosimy kliknąć na słowo "pobierz" poniżej):

Pobierz

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną edycję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Głosowanie ŚBO2018

Dzisiaj ruszyło głosowanie na projekty do Średzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018! Od czwartku do niedzieli (12-15.10) od 7:00 do 18:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (Ratusz) można oddawać swoje głosy. Szerszy opis projektów znajduje się na obecnej stronie.

W tegorocznej edycji oddać możemy maksymalnie 2 głosy:
1 w kategorii miejskiej lub/i
1 w kategorii wiejskiej

Głosy można oddawać od ukończenia 16 roku życia (niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, którą można pobrać bądź wypełnić w Ratuszu). Przed pobraniem karty do głosowania należy okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Głos uznaje się za nieważny, jeśli na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w 1 kategorii.

Zapraszamy!

Na co będziemy mogli zagłosować?

Po wyznaczonym czasie na uzupełnienie wniosków, Zespół Budżetu Obywatelskiego postanowił które ze złożonych projektów zostaną poddane pod głosowanie. Z początkowych 23 propozycji zostało 16 - po 8 w obu kategoriach.

Troje Wnioskodawców postanowiło połączyć swoje wnioski, które dotyczyły tej samej sprawy - wybiegu dla psów - argumentując, iż chodzi tylko o inicjatywę, a nie osobistą wygraną. Tak samo postąpiło dwoje Wnioskodawców dla wsi Pętkowo. Ostatecznie Zespół postanowił odrzucić 4 projekty ze względu na niezgodność z Regulaminem.

Wnioskodawcy mają teraz dwa tygodnie czasu na przekonywanie Mieszkańców do swojego pomysłu. Głosowanie odbędzie się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu w dniach 12-15 października od godz. 7:00 do 18:00 codziennie. W tym roku głosujący mogą oddać 2 głosy - po jednym w każdej z kategorii: wieś i miasto.

Poniżej lista zakwalifikowanych wniosków wraz z numerami oraz odrzucone propozycje wraz z argumentacją.

Projekty Wiejskie - pobierz

Projekty Miejskie - pobierz

Lodowisko (wynajem okres zimowy); Grzegorz Posała; 350 tys. zł; Park Planty – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. f). Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić w jednym roku budżetowym. Koszt wypożyczenia lodowiska nanosi obowiązek ogłoszenia przetargu. Po jego rozstrzygnięciu realizacja inwestycji rozłożyłaby się na lata 2017-2018, a więc trwałaby 2 lata budżetowe.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kosynierów do Jarosławca, wraz z utworzeniem nowych progów zwalniających; Katarzyna Gołuch; 350 tys. zł; ul. Kosynierów – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznych warunków ujętych w §3 pkt 6 w §3 pkt 2 lit. d) i e) wraz z §1 pkt 6. Pierwszy mówi o kosztach rzeczywistych. Wnioskodawca przeznaczył na inwestycję 350 tys. zł. Rzeczywista wycena takiej przebudowy wynosi ok. 900 tys. zł. Ponadto nie wszystkie działki, na których inwestycja miałaby przebiegać, są własnością Gminy Środa Wielkopolska.

 „Złota Rączka dla seniorów średzkich”; Rada Seniorów w Środzie Wielkopolskiej; 25 tys. zł; Gmina Środa Wielkopolska – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. b) i e). Pierwszy mówi, że realizacja projektu musi być zgodna z zakresem zadań własnych gminy. Gminy nie mogą przeprowadzać inwestycji dla osób prywatnych. Z kolei drugim warunkiem jest konieczność przeprowadzenia inicjatywy na terenie należącym do Gminy Środa Wielkopolska. Skreśla to wszelkie mieszkania prywatne. Natomiast budynki stanowiące własność Gminy Środa administruje Lider Usług Komunalno-Samorządowych, którego zadaniem jest m. in. przeprowadzanie napraw w lokalach.

Plac zabaw dla dzieci; Małgorzata Wojciechowska; 20 tys. zł; Pierzchno – Wniosek został odrzucony ze względu na niespełnienie koniecznego warunku ujętego w §3 pkt 6 wraz z §3 pkt 2 lit. d) oraz §1 pkt 6. Mówi on, że realizacja projektu musi nastąpić na terenie stanowiącym własność Gminy Środa Wielkopolska. W Pierzchnie taki teren nie istnieje, stąd konieczność odrzucenia wniosku.

Otwarcie wniosków ŚBO 2018

18 września Zespół Budżetu Obywatelskiego spotkał się, by komisyjnie otworzyć zamknięte koperty z wnioskami. Do Urzędu wpłynęły 23 projekty: 13 miejskich i 10 wiejskich. Wśród składanych pomysłów dla miasta znalazły się: 3 wybiegi dla psów, doposażenie OSP, lodowisko, strefa rekreacyjna, akademia gotowania, nasadzenia drzew, ścieżki rowerowe i chodniki, fontanna na Starym Rynku, inteligentne Eko-Ławki z Wi-fi i ładowarką, ciuchcia miejska, „Złota rączka”. Mieszkańcy sołectw składali natomiast wnioski o: budowę i  doposażenie boiska, place zabaw, doposażenie OSP, ścieżkę rowerową i chodniki, oświetlenie uliczne i dodatkowe kursy komunikacji publicznej.

Zespół zweryfikuje zgłoszone projekty w czwartek 20 września w godzinach popołudniowych. Kryterium decydującym o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku będzie m. in.: ocena formalna, koszt rzeczywisty projektu czy stan własności miejsca (zgodnie z regulaminem – inwestycja musi być przeprowadzona na terenie gminnym). Zespół, w przypadku niejasności, wezwie Wnioskodawców do uzupełnienia bądź sprecyzowania wniosku. W przypadku braku uzupełnienia wniosku do 29 września, projekt zostaje odrzucony. Najpóźniej 1 października na witrynie Urzędu Miejskiego w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego zamieszczony zostanie spis wniosków z nadanymi numerami.

Do pobrania

Informujemy, że w zakładce REGULAMIN znajduje się zaktualizowany regulamin Średzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami. 

Wszystkie potrzebne dokumenty związane z Budżetem znajdują się w zakładce DO POBRANIA

 

Nabór wniosków rusza 15 sierpniai potrwa do 15 września 2017. 


 

 

Licznik odwiedzin1